top of page
Search
  • Writer's picturejtsegiii

Хуурамч болон баталгаат бус кабелыг хэрхэн ялгах вэ?

Apple-аас баталгаажсан бүтээгдэхүүн бол “Made for iPod,iPhone, iPad” гэсэн логотой худалдаалагдах ба уг лого бүхий бүтээгдэхүүний ашиглахыг санал болгож байна. Хуурамч болон баталгаат бус Lightning accessories –оос шалтгаалж гарч болох асуудал болон ялгах аргуудыг дор дурдъя.


Хуурамч болон баталгаат бус Lightning accessories –оос шалтгаалж гарч болох асуудлууд

  • iOS төхөөрөмж гэмтэх эрсдэлтэй

  • Кабель өөрөө маш амархан эвдрэх

  • Холбогч хэсгийн үзүүр хугарах, халах, төхөөрөмжид зөв орохгүй байх

  • Төхөөрөмжийг sync болон цэнэглэхгүй байх


Холбогч болон лазер эчинг харьцуулах

Lightning холбогч, USB холбогч болон лазер эчингээр хуурамч болон баталгаат бус бүтээгдэхүүнийг ялгах боломжтой.


Lightning-USB кабель, Lightning холбогчийн үзүүр


Дараах нь Lightning-USB кабелын Lightning холбогчийн үзүүрийг харуулсан жишээ юм.

Lightning-USB кабель, Lightning холбогчийн үзүүр

Дараах нь Lightning-USB кабелын USB холбогчийн үзүүрийг харуулсан жишээ юм.

232 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page